Polityka prywatności

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej: „Polityką”) jest wskazanie reguł oraz działań wzakresie gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, a także wskazanie reguł stosowania przez nas plików cookies.

 

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest firma KOLOREM GO Magdalena Dobrowolska, 40-146 Katowice, ul. Mikusińskiego 13/12, tel. 696 477 826, e-mail: kontakt@koloremgo.pl (dalej: „Administrator”).

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

a. odpowiedzi na zapytania skierowane do nas w formie mailowej czy też pisemnej

b. wykonania zawartych umów (realizowanie zamówień, dokonanie rozliczeń, prowadzenie komunikacji)

c. obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych przez Klienta roszczeń

d. naszego uzasadnionego interesu (np. w przypadku konieczności obrony przed zgłaszanymi wobec nas roszczeniami)

e. wysyłania informacji marketingowych – tylko, jeżeli Klient wyraził na to zgodę (newsletter)

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

a. imię i nazwisko

b. adres poczty mailowej

c. numer telefonu

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

a. podmiotom zajmującym się obsługą prawną naszej firmy

b. podmiotom zajmującym się obsługą i zarządzaniem naszym systemem informatycznym

c. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe

d. podmiotom ubezpieczeniowym likwidującym szkody

e. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa –celem wykonania ciążących na nas obowiązków.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji międzynarodowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane pozyskane w związku ze skierowanym do nas zapytaniem, przetwarzamy do czasu ostatecznego zakończenia przez nas procesowania Twojego zapytania. Twoje dane pozyskane w związku z wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą wynikać z umowy, a w przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Natomiast Twoje dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następująceprawa:

- prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (masz prawo do uzyskania od nas w szczególności informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, zakresieposiadanych danych, podmiotach, których są przekazywane oraz planowanym terminie usunięciadanych)

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopiic. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych

b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

c. prawo do usunięcia danych osobowych

d. prawo do przenoszenia danych osobowych

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

g. prawo do skargi, (jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw, o których mowa w pkt a) do g) powyżej, wszelką korespondencję powinieneś kierować pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres: KOLOREM GO Magdalena Dobrowolska, 40-146 Katowice, ul. Mikusińskiego 13/12, tel. 696 477 826, e-mail: kontakt@koloremgo.pl.

Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek lub ustalić treści żądania, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na wniosek będzie udzielana w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli konieczne okaże się przedłużenie tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

 

Informacja o źródle danych / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie przez Ciebie danych, które są niezbędne np. do realizacji przez nas określonych usług czy przekazania odpowiedzi na Twoje zapytanie, może uniemożliwić nam podjęcie określonych działań.

 

Informacja o automatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

© 2021 KOLOREM GO

 

KONTAKT: 696 477 826

© 2022 KOLOREM GO        |       KONTAKT: 696 477 826       |